Miljö & Hållbarhet

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, sedan 2005.

Alla anläggningar är även Svanenlicensierade.

Vi tar miljöfrågor på största allvar

Som ledande aktör på den nordiska tryckmarknaden har, och tar, vi ett stort miljöansvar. Vi har gjort flera miljökonsekvensanalyser, där vi kommit fram till vilka miljöaspekter vi ska jobba med. Vi har valt ut fyra, som vi satt mål på, och tagit fram handlingsplaner som vi jobbar efter. Vi mäter och följer upp. Dessa är våra områden: Energi, Makulatur, VOC (utsläpp till luft) och Transporter (CO2).

Mer än 91% av allt tidningspapper

i Sverige återvinns.

Källa: Pressretur AB

Återvinningsstatistik FTI AB

Vår miljöpolicy

Vi har tydliga miljömål och miljöledningsrutiner

Vi lever upp till gällande miljölagstiftning och myndighetskrav

Vi samverkar med våra leverantörer för att minimera miljöpåverkan

Vi minimerar miljöbelastningen genom en effektiv källsortering

Vi optimerar användningen av energi, vatten och transporter

Det finns idag mer skog i Sverige

än det gjorde för 100 år sedan.

V-TAB har en väl utvecklad avfallshantering.

97% av vårt avfall återvinns.

2% går till energiutvinning och

endast 1% går till deponi

Vill du prata miljö eller kvalitet med oss kontakta