Kallelse till extra bolagsstämma i V-TAB Holding AB

Aktieägarna i V-TAB Holding AB (publ), org.nr 556308-4630, har kallats till extra bolagsstämma den 25 januari 2024 kl. 09.00. Kallelsen har publicerats på bolagets webbplats www.v-tab.se samt kungörs denna dag i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse och övriga handlingar finns tillgängliga hos bolaget samt skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Här kan du ladda ner formulär för fullmakt.