KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I V-TAB HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i V-TAB Holding AB (publ), org.nr 556308-4630 (”V-TAB Holding” eller ”Bolaget”),
kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2023, kl. 13.00, på Gårda konferens, Johan På Gårdas gata
5A i Göteborg.
Aktieägares rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på
dagen för stämman.
Aktieägare uppmuntras att anmäla sitt deltagande per e-post till linda.bengtsson@maqs.com senast
torsdagen den 22 juni 2023.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, Fullmaktsformulär. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Linda Bengtsson c/o MAQS Advokatbyrå, Box 11918, 404 39 Göteborg. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.
För eventuella frågor om stämman, vänligen kontakta: Linda Bengtsson, per telefon 072 150 34 35 eller per e-post till linda.bengtsson@maqs.com.

Länk till Kallelse PDF

Länk till Fullmakt PDF

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av justeringspersoner
6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7 Anförande av verkställande direktören
8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse
9 Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11 Fastställande av styrelsearvode
12 Fastställande av revisorsarvode
13 Val av styrelse och val av styrelsens ordförande
14 Val av revisor
15 Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat bolag
16 Beslut om antagande av ny bolagsordning
17 Beslut om justeringsbemyndigande
18 Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag och information
Punkt 2 ? Val av ordförande vid stämman
Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att stämman väljer Petter Ski till ordförande
för stämman.
Punkt 9 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att tre stämmovalda styrelseledamöter och
inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.
Punkt 11 – Fastställande av styrelsearvode
Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att arvode ska utgå med 400 000 kronor till
styrelseordförande och 150 000 kronor till övriga ledamöter.
Punkt 12 – Fastställande av revisorsarvode
Styrelsen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt av Bolaget godkänd
räkning.
Punkt 13 – Val av styrelse och val av styrelsens ordförande
Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hjörne,
Anders Hörling och Petter Ski samt omval av Petter Ski som styrelsens ordförande.
Punkt 14 ? Val av revisor
Styrelsen förslår att stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor. PwC har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Inger Kollberg fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Punkt 15 – Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat bolag
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget byter bolagskategori från publikt aktiebolag till
privat aktiebolag.
För beslut enligt ovan krävs biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och att
dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.
Beslutet förutsätter vidare att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt
16.
Punkt 16 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning, innehållande de
följdändringar vad avser företagsnamn, tid för kallelse samt kallelsesätt som följer av att
bolagskategorin ändras från publikt till privat enligt punkt 15 ovan. Vidare föreslår styrelsen att (i)
punkten 4 (Förvaltningsbestämmelser) utgår vilket medför att numreringen på efterföljande punkter
ändras samt (ii) en justering avseende val av revisor.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är V-TAB Holding AB
(publ). Bolaget är publikt.
1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är V-TAB Holding AB
(publ). Bolaget är publikt.
4. Förvaltningsbestämmelser
Bolagen inom V-TAB Holding AB ska vara goda
samhällsmedborgare och på olika sätt främja en
positiv utveckling inom sina områden och i sina
regioner. Samma öppenhet och tolerans, som
ska känneteckna den interna företagskulturen,
måste också sätta sin prägel på hur bolagen
agerar externt.
En stabil värdegrund är förutsättning för
långsiktig framgång. Genom att uppmuntra mod,
ödmjukhet, engagemang och professionalism
kan medarbetarna utvecklas och de bästa
krafterna rekryteras. Vi står för kreativitet och tro
på medarbetarnas förmåga. Jämställdhet och
mångfald eftersträvas på alla nivåer och i alla
verksamheter.
Hela punkten utgår.
7. Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio
ledamöter med högst tio suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljes på
bolagsstämma för tiden intill slutet den första
årsstämma som hålles efter det år dessa utsågs.
7. 6. Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio
ledamöter med högst tio suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljes på
bolagsstämma för tiden intill slutet av den första
årsstämma som hålles efter det år dessa utsågs.
Bolaget ska ha två revisorer med motsvarande
antal suppleanter. Revisorerna och
suppleanterna väljes på bolagsstämma för tiden
intill slutet den första årsstämma som hålles efter
det år då dessa utsågs.
Bolaget ska ha två revisorer med motsvarande
antal suppleanter. Revisorerna och suppleanterna
väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet den
första årsstämma som hålles efter det år då dessa
utsågs.
För granskning av bolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en
auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag med eller utan
revisorssuppleanter.
8. Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
bolagsstämman.
Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas ska ske tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före bolagsstämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma än där en
fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor
och senast två veckor före bolagsstämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska
annonseras i Dagens Industri.
8. 7. Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske
tidigast sex veckor och senast fyra två veckor före
bolagsstämman genom brev med posten eller
med e-post till aktieägarna.
Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före bolagsstämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma än där en
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och
senast två veckor före bolagsstämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett ska
annonseras i Dagens Industri.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 17 – Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för
registrering av besluten hos Bolagsverket.
Göteborg i maj 2023, V-TAB Holding AB (publ)
Styrelsen