Årsstämma i V-TAB Holding AB (publ)

NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA I V-TAB HOLDING AB (PUBL)

V-TAB Holding AB (publ), org.nr 556308-4630 (”V-TAB Holding” eller ”Bolaget”) meddelar nytt datum för Bolagets årsstämma 2022. Det nya datumet för årsstämman är den 30 juni 2022 kl. 15.00

i Göteborg.

Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen till tidigare planerad årsstämma den 15 juni 2022. Innehållet i denna kallelse motsvarar innehållet i tidigare publicerad kallelse, med uppdaterade

datum som enda justering.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I V-TAB HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i V-TAB Holding AB (publ), org.nr 556308-4630 (”V-TAB Holding” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022, kl. 15.00, på Gårda konferens, Johan På Gårdas gata

5A i Göteborg.

Aktieägares rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på

dagen för stämman.

Aktieägare uppmuntras att anmäla sitt deltagande per e-post till linda.bengtsson@maqs.com senast torsdagen den 23 juni 2022.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.v-tab.se. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Linda Bengtsson c/o MAQS Advokatbyrå, Box 11918, 404 39 Göteborg. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Klicka här för att ladda ner fullmaktsformulär

För eventuella frågor om stämman, vänligen kontakta: Linda Bengtsson, per telefon 072 150 34 35

eller per e-post till linda.bengtsson@maqs.com.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse
 2. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 4. Fastställande av styrelsearvode
 5. Fastställande av revisorsarvode
 6. Val av styrelse och val av styrelsens ordförande
 7. Val av revisor
 8. Informationspunkt om Nya V-TAB Holding
 9. Informationspunkt om kommande nedsättning av aktiekapital i dotterbolag för avsättning till fritt eget kapital
 10. Beslut om justeringsbemyndigande
 11. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag och information

Punkt 2 ? Val av ordförande vid stämman

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att stämman väljer Petter Ski till ordförande för stämman.

Punkt 9 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår oförändrat att fyra stämmovalda styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

Det  antecknas  att  Glenn  Gyllenhammar  är  utsedd  av  arbetstagarorganisation  till arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Punkt 11 – Fastställande av styrelsearvode

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att arvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till styrelseordförande, 150 000 kronor till ledamot med ägarrelation och 200 000 kronor till ledamot utan ägarrelation.

Punkt 12 – Fastställande av revisorarvode

Styrelsen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt av Bolaget godkänd

räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och val av styrelsens ordförande

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hjörne, Anders Hörling, Martin Hansson och Petter Ski samt omval av Petter Ski som styrelsens ordförande.

Punkt 14 ? Val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor. PwC har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Inger Kollberg fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Göteborg i maj 2022

V-TAB Holding AB (publ)

Styrelsen