Årsstämma i V-TAB Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I V-TAB HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i V-TAB Holding AB (publ), org.nr 556308-4630 (”V-TAB Holding” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2021.

 

Aktieägares rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman och ska ha avgett sin poströst enligt anvisningarna i denna kallelse.

 

Förhandsröstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Mot bakgrund av coronaviruset och aktieägarnas säkerhet har styrelsen beslutat att Bolagets årsstämma enbart kommer att genomföras genom förhandsröstning med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. någon stämma med möjlighet att fysiskt närvara personligen eller genom ombud kommer inte äga rum.

Aktieägarna får istället utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § ovan nämnda lag. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas (”Formuläret”). För vidare information se nedan under rubriken ”Förhandsröstning”.

V-TAB Holding uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman kommer att offentliggöras efter slutlig sammanställning av röstningen. Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor efter stämman.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom ett särskilt Formulär. Formuläret biläggs denna kallelse. Det ifyllda Formuläret ska skickas till Linda Bengtsson, MAQS Advokatbyrå, som kommer att tillse öppnande och genomgång av Formulären. Formuläret ska skickas per e-post till linda.bengtsson@maqs.com eller per post till MAQS Advokatbyrå, att. Linda Bengtsson, Östra Hamngatan 24, Box 11918, 404 39 Göteborg. Formuläret ska vara Bolaget genom MAQS Advokatbyrå tillhanda senast den 8 juni 2021. Om det skickas per post ska kuvertet märkas med ”V-TAB Holding ABs Årsstämma 2021”. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas Formuläret.

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i Formuläret. Notera; aktieägare får inte förse Formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar för poströstning återfinns i Formuläret.

För eventuella frågor om stämman, vänligen kontakta: Linda Bengtsson, per telefon 072 150 34 35 eller per e-post till linda.bengtsson@maqs.com.

 

Fortsatt stämma

I Formuläret har aktieägarna möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Frågor som inte bör anstå till fortsatt stämma:

Formaliafrågor som fastställelse av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och styrelsens ansvarsfrihet (punkterna 8 a) – 8 c) på nedan dagordning) bör avgöras genom den poströstning som nu genomförs. För dessa frågor finns vissa tidsgränser som måste hållas och Bolaget riskerar att drabbas av förseningsavgifter om dessa inte följs.

 

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Fastställande av revisorsarvode
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse och val av styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Beslut om justeringsbemyndigande
16. Årsstämmans avslutande

 

Beslutsförslag och information

Punkt 2 ? Val av ordförande vid stämman

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att stämman väljer Petter Ski till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning är den dagordning som framgår ovan i denna kallelse.

Punkt 5 – Val av justeringspersoner

Styrelsen förslår att Linda Bengtsson, advokat på MAQS advokatbyrå, samt Peter Hjörne ska justera protokollet jämte ordföranden. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplysning: Aktiebolagslagen och bolagsordningen förskriver att styrelsen ska kalla till bolagsstämma tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida den 12 maj 2021, dvs fyra veckor före bolagsstämman. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Om du kryssar JA på Formuläret under denna punkt godkänner du att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 8 a) – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Upplysning: Om du kryssar JA på Formuläret under denna punkt godkänner du att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 146 082 767 kronor i dess helhet överförs till ny räkning. Upplysning: Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 8 c) – Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Upplysning: Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår att arvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till styrelseordförande, 150 000 kronor till ledamot med ägarrelation och 200 000 kronor till ledamot utan ägarrelation.

Punkt 10 – Fastställande av revisorarvode

Styrelsen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår oförändrat att fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 12 – Val av styrelse och val av styrelsens ordförande

Ägarna Skäreleja AB och Lidköpingspress AB föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hjörne, Anders Hörling, Martin Hansson och Petter Ski samt omval av Petter Ski som styrelsens ordförande.

Punkt 13 ? Val av revisor

Styrelsen förslår att stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor. PwC har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Inger Kollberg fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att det i aktiebolagslagen avskaffade begreppet ”firma” tas bort från punkt 1 i bolagsordningen och ersätts med ”företagsnamn”. Vidare föreslår styrelsen att en ny punkt 9 i bolagsordningen införs för att ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma. Numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande punkter.

Nuvarande lydelse:
1. Firma
Bolagets firma är V-TAB Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse:
1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är V-TAB Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

Förslag till ny punkt:
9. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare skriftligen begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets, eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast tio dagar före stämman, via e-post till peder.schumacher@v-tab.se.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats https://www.v-tab.se/ och kontor med adress Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängligt hos Bolaget och skickas till aktieägarna per e-post.

__________________

 

Göteborg i maj 2021
V-TAB Holding AB (publ)
Styrelsen