Årsstämma i V-TAB Holding AB (publ)

Styrelsen i V-TAB Holding AB (publ) kallar härmed till årsstämma

onsdagen den 16 maj 2019 kl. 12.00

att avhållas på Vädursgatan 5 i  Göteborg

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i aktieboken.

Aktieägare, som vill delta i stämman anmäler sig hos anna.wiking@stampen.com, dock senast kl. 16.00 den 9 maj 2019.

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 2. Val av styrelse och revisorer
 3. Antagande reviderad bolagsordning
 4. Årsstämmans avslutande