Årsstämma i V-TAB Holding AB (publ)

Aktieägare i V-TAB Holding AB (publ), organisationsnummer 556308-4630,
kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2020, kl 13:30 på Vädursgatan 5 i Göteborg
.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i aktieboken på dagen för årsstämman.
För att underlätta hanteringen uppmuntras aktieägare att anmäla sitt deltagande skriftligen via e-post till anna.wiking@stampen.com senast onsdagen den 27 april 2020.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstläng
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Årsstämmans avslutande