Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Miljö & Kvalitet

Om-V-TAB---Miljö

För oss betyder miljö och kvalitet allt

Färger, kemikalier, papper och distributionsmetoder är miljökritiska inslag i en verksamhet som vår. För att inte tala om våra stora anläggningar som ska värmas upp och ventileras. Som ledande aktör på den nordiska tryckmarknaden har och tar vi ett stort miljöansvar. Till exempel gör vi allt för att minimera vår energiförbrukning, makulatur och våra transporter. För att pressa ner antalet mil per år försöker vi alltid lägga våra kunders beställningar på det tryckeriet som ligger närmast medan vi andra fall använder oss av samtransporter.

Vi jobbar dagligen och proaktivt med våra miljöfrågor och har som mål att alla våra anläggningar ska vara helt utsläppsfria. Idag är alla av våra tryckerier miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Svanenmärkta

Alla våra anläggningar är Svanenmärkta. Det innebär att våra tryckerier bara använder insatsvaror som är godkända av Svanens kriterier – och där man tar hänsyn till hela livscykeln av kemikalier och andra produkter.

Våra rättesnören för en hållbar miljö och bästa kvalitet

Miljö

  • Vi har tydliga miljömål och miljöledningsrutiner
  • Vi lever upp till gällande miljölagstiftning och myndighetskrav
  • Vi samverkar med våra leverantörer för att minimera miljöpåverkan
  • Vi minimerar miljöbelastningen i produktionen genom en effektiv källsortering
  • Vi optimerar användningen av energi, vatten och transporter

Kvalitet

  • Vi bemöter våra kunder på ett professionellt sätt
  • Vi levererar rätt produkt med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt
  • Vi mäter våra processer och följer upp att vi når uppsatta mål
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla våra processer och öka kundtillfredsställelsen
  • Vi arbetar med utveckling av organisationens medarbetare